noty księgowe 40 euro

Nota księgowa na 40 euro – kiedy i jak wystawiać?

Finanse i rachunkowość

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 70 oraz 100 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać natychmiast czy wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy utrzymywanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki we wniesienia należności za fakturę mogą być chwilowe problemy finansowe lub jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego celowe działanie. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest również w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]